10 czerwca, 2019 1:14 pm

UWAGA UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH LICEÓW I TECHNIKÓW !!!!!!!

IV Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu

Ogłasza nabór w roku szkolnym 2019/2020

 Chętnych do klas II o profilu wojskowym w naszym liceum( liczba miejsc ograniczona). Zapraszamy do udziału tylko uczniów którzy pozytywnie ukończyli klasę pierwszą liceum lub technikumbez względu na miejsce zamieszkania -szkoła posiada internat.

W dniu 24 maja 2019r. z rąk Ministra Obrony Narodowej otrzymaliśmy certyfikat uczestnictwa w III edycji programu „ Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”

NA CZYM POLEGA PROGRAM?
Program uruchomiony został 1 września 2017 roku. W maju 2019 r. zakończono nabór szkół do III edycji programu, która rozpocznie się od 1 września bieżącego roku. Naukę od nowego roku szkolnego w szkołach objętych programem rozpocznie ponad 6800 uczniów w klasach mundurowych, łącznie w 123 szkołach rozmieszczonych na terytorium całego kraju.

W każdej edycji  nauka w ramach programu odbywać się będzie przez dwa lata (dwa półrocza szkolne w przedostatniej klasie i pierwsze półrocze szkolne w klasie programowo najwyższej w zależności od typu szkoły). Program ma formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego podczas nieodpłatnych obozów szkoleniowych. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w formie innowacji pedagogicznej, w ramach przedmiotu Edukacja wojskowa. Powyższe zajęcia odbywają przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON, w formie wsparcia pozafinansowego w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu) oraz zajęć w szkole, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów wojskowych.

Finalnie program zmierzać będzie do utworzenia w Polsce – w oparciu o rejony administrowania Terenowych Organów Administracji Wojskowej (TOAW) – sieci szkół, które prowadzą w ramach innowacji pedagogicznej jednolite szkolenie wojskowe uczniów klas wojskowych.

WSPÓŁPRACA
To m.in. Biuro do Spraw Proobronnych koordynujące całość programu, Akademia Sztuki Wojennej sprawująca nadzór nad procesem edukacyjnym uczniów, Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON udzielający wsparcia merytorycznego, ok. 80 jednostek wojskowych realizujących szkolenie praktyczne uczniów oraz ok. 90 Wojskowych Komend Uzupełnień wspierających szkoły w zakresie doradztwa zawodowego. Wraz ze 123 szkołami z trzech edycji programu to razem ok. 300 podmiotów.
Dokumentem wykonawczym projektu jest „Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa”, zatwierdzony przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Korzyści dla uczniów :

Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

  • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
  • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach – dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych; zobacz: Zarządzenie nr 8/MON z dnia 29 marca 2019 r. i załączniki do Zarządzenia (załącznik nr 2, pkt 4, ppkt 3a);
  • stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło dodatkowe korzyści dla uczniów w postaci: dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia (w formie dotacji celowych dla organów prowadzących szkoły); wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu nauczania EW w Certyfikowanych Wojskowych Klasach Mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału; wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu nauczania EW jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).

O przyjęciu będzie decydował konkurs świadectw i stan zdrowia kandydata.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numer 74 664 88 80 Podania o przyjęcia wraz ze świadectwem ukończenia klasy pierwszej liceum lub technikum

prosimy składać od 24.06.2019r. do 12.07.2019r. w sekretariacie szkoły.

Ogłoszenie listy przyjętych odbędzie się 16.07.2019r o godz. 12.00 w siedzibie szkoły.

Kategoria: